Обучението е разделено на няколко етапа. След всеки етап курсиста преминава изпит – тест или решаване на казус. Не се позволява преминаване в следващ етап, ако съответното лице не е издържал теста или казуса. Ако не бъде допуснат на следващ етап, той преминава повторно същия етап, като се анализират пропуските и се изчистят грешките. Методът на преминаване през всеки етап, който се използва, дава устойчивост на инвестираните средства за обучението, защото обучението няма как да бъде завършено, ако лицето не е придобил необходимите знания и умения за подготовка на проект.
Целта на обучението е да създаде способни и мислещи мениджъри, които да могат да планират и управляват проекти. В тази връзка обучението не допуска завършване на курсисти, които не са преминали всеки етап на обучение с минимално изискуемата оценка. По този начин се избягва преподаването на основна информация, след която се придобива някакъв документ, зад който не стоят реални знания и умения.