Курсистите получават основни и профилиращи знания за изработката и начините на кандидатстване изразяващи се:

(1) основните елементи и етапи при подготовката на бизнес проект(вътрешнофирмен), проект за кандидатстване по европейските програми и проект за създаване или разширяване на бизнес;
(2) източници на финансиране, публични и частни източници и начини за кандидатстване и получаване на финансови средства и субсидии;
(3) видовете програми и процедури за кандидатстване, съфинансирани от държавата и европейските фондове;
(4) начините и етапите за подготовка на проект, както и начини за кандидатстване по определена програма;
(5) попълване на проектна документация и формуляри за кандидатстване – описание на проект, както и подаването му в съответната администрация.
(6) правни основи при подготовката и управлението на проекти, както и законодателство в областта на европейските програми.

Курсистите завършили обучението, могат да използват придобитите знания и умения в различни по своя характер компании – консултантски фирми, фирми от различни сектори на производството и продажбата на продукти, мениджърски компании и др.

Б. Обучението развива и някои основни умения като:

-вземане на решения,
-връзки с обществеността,
-работа в екипи и други.