Обучението е подходящо за служители и ръководители в компаниите, както и за безработни/заети лица, които искат да подобрят квалификацията си и да придобият нови знания и умения във връзка с изработката и управлението на проекти. Целта на обучението е да утвърди в курсистите основните знания и умения в тази посока и да изгради мениджърско мислене, което е в основата на доброто им представяне в работата им по проекти.
Обучението е създадено по ред и начин, който ще осигури практическото преминаване на обучаващия се през етапите на подготовката и планирането на проекта. Теорията е сведена до минимум. Обучението включва главно решаване на практически задачи и казуси. След всяка задача се анализират направените грешки и се изчистват неяснотите. На финала на обучението лицата изготвят проект, с който да кандидатстват за финансиране по актуална програма на ЕС. Кандидат по програмата може да е организацията, в която курсиста работи или друга организация по негов избор. Изготвеният проект подлежи на оценка и коригиране, ако има допуснати грешки. След финалното и правилно изготвяне на проекта, както и евентуалното му подаване, курсиста ще завърши обучението с удостоверение.