info@projectmanagementpractices.eu

Христо Минчев

Христо Минчев е управител на консултантска фирма Примус Инвестмънт и представлява дружеството, подготвя и проверява  европейски проекти, предоставя консултантски услуги. Подготвя проектна документация за кандидатстване по програмите на ЕС, оказва консултантска помощ при сключването на административни договори с управляващия орган на програмите(министерства),оказва помощ при управлението и отчитането на финансираните проекти, анализира допустимостта на кандидатите и проверява приложимостта на държавни и минимални помощи , съгласно Регламент (ЕС) № 1407/2013 “De minimis”, както и други регламенти приложими за държавните помощи.

Взима участие в анализа на необходимите нормативни актове при изготвянето на проекти, които трябва да се спазват при бъдещата реализация на проекти на редица дружества. Определя приложимото законодателство за бъдещата дейност на новорегистрирани дружества, които ще кандидатстват по програми за стартиращи предприятия.

Дава консултантска помощ при подготовката на документация за регистрация на дружества (ЕООД и ООД). Участва в анализа на допустимостта по програми на дружества, относно статуса им на микро, малко, средно или голямо предприятие и анализира тяхната свързаност, съгласно по Закона за малките и средни предприятия, Закона за защита на конкуренцията и другото приложимо европесйко законодателство.

 

Контакти:

Тел: 0895659119

e-mail: hminchev@primusbg.com , office@primusbg.com

www.primusbg.com