Практики за изработка на европейски проекти

Резюме

Обучението е подходящо за служители и ръководители на компании, както и за безработни/заети лица, които искат да подобрят квалификацията си и да придобият нови знания и умения във връзка с изработката и управлението на проекти.

Целта на обучението е да утвърди в курсистите основните знания и умения в тази посока и да изгради мениджърско мислене, което е в основата на доброто им представяне в работата им по проекти. Обучението е създадено по ред и начин, който ще осигури практическото преминаване на обучаващия се през етапите на подготовката и планирането на проекта. Теорията е сведена до минимум. Обучението включва главно решаване на практически задачи и казуси. След всяка задача се анализират направените грешки и се изчистват неяснотите. На финала на обучението лицата изготвят проект, с който да кандидатстват за финансиране по актуална програма на ЕС. Кандидат по програмата може да е организацията, в която курсиста работи или друга организация по негов избор. Изготвеният проект подлежи на оценка и коригиране, ако има допуснати грешки.

След финалното и правилно изготвяне на проекта, както и евентуалното му подаване, курсиста ще завърши обучението с удостоверение.

МОДУЛИ

Обучението е разделено на три модула. След всеки модул курсиста преминава изпит - тест или решаване на казус. Не се позволява преминаване в следващ етап, ако съответното лице не е издържал теста или казуса. Ако това се случи се анализират пропуските и се изчистват неяснотите, след което отново преминава изпит. Методът на преминаване през всеки етап, който се използва, дава устойчивост на инвестираните средства за обучението.

Курсистът може да се запише на един, два или трите модула. Директно записване във втори или трети модул може да се осъществи, само ако издържи предварителен тест за анализ на нивото му на подготовка.  По този начин се избягва преподаването на основна информация, след която се придобива някакъв документ, зад който не стоят реални знания и умения.

ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

Целта на обучението е да създаде способни и мислещи мениджъри, които да могат да планират и изработват проекти. 

Дистанционната форма е основната форма на обучение и най-подходящата за по-доброто придобиване на знания и умения. Изготвянето на проекти изисква самостоятелен анализ на информация, техническо оформяне и мислене на мениджърите. Именно дистанционната форма позволява на курсистите да организират своето време и да се справят самостоятелно със задачите без помощта на други лица или колеги, което се случва в присъственото обучение. Лицата имат и възможността да организират времето си за работа, което също е фактор при подготовката и управлението на проекти.

Дистанционната форма е много добър вариант за заетите лица, защото таксата за обучение е по-ниска и не задължава служителите/управителите да посещават зали за обучение след края на работното време или в почивните дни.

Дистанционното обучение е гъвкаво и не пречи на работата на заетите лица. Обучението в дистанционна форма е по-ефективно, защото така курсистите ще трябва сами да намират варианти за справяне с възникналите проблеми, да работят самостоятелно в създаването на проекта и търсенето на информация. Така по-лесно ще се изчистят неточностите и неяснотите, а в края на обучението самите курсисти ще са изградили техен стил на работа, който ще се придържа към основните правила и практики при разработка и управление на проекти.

Присъствена форма

Възможно е да се организира присъствена форма, но това се уточнява допълнително със съответния курсист или организация. Присъствената форма ще бъде значително по-скъпа!

ОСНОВНИ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ

Курсистите получават основни и профилиращи знания за изработката и начините на кандидатстване изразяващи се:

(1) основните елементи и етапи при подготовката на бизнес проект(вътрешнофирмен), проект за кандидатстване по европейските програми и проект за създаване или разширяване на бизнес;

(2) източници на финансиране, публични и частни източници и начини за кандидатстване и получаване на финансови средства и субсидии;

(3) видовете програми и процедури за кандидатстване, съфинансирани от държавата и европейските фондове;

(4) начините и етапите за подготовка на проект, както и начини за кандидатстване по определена програма;

(5) попълване на проектна документация и формуляри за кандидатстване – описание на проект, както и подаването му в съответната администрация;

(6) правни основи при подготовката и управлението на проекти, както и законодателство в областта на европейските програми.

Курсистите завършили обучението, могат да използват придобитите знания и умения в различни по своя характер компании – консултантски фирми, фирми от различни сектори на производството и продажбата на продукти, мениджърски компании и др.

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА РАБОТА

Завършилите обучението ще придобият нови знания и умения, които да им позволят да работят като:

- служители по трудов договор в различни прозиводствени предприятия и консултантски фирми;

- частни консултанти на граждански договор към фирми от различни сектори;

- мениджъри - проекти в организации в образователния сектор, социалните грижи, здравеопазването, културата и т.н.;

- консултанти или менижъри в сдружения, фондации и други неправителствени организации;

- експерти по въпросите на европейската интеграция в областта на социалната политика и политиката за регионално развитие;

Курсистите придобиват умения за работа с актуалните нормативни документи, в процедурите за кандидатстване по европейски програми и специализирани техники и подходи за управление на различни обществени сфери и програми.

ПОЛЗИ ОТ ОБУЧЕНИЕТО

Преминаването на обучението създава ползи за курсистите в зависимост от техния статус на пазара на труда, както и за организациите, в които работят.

- За безработните лица

След преминаване на обучението безработните лица ще увеличат шанса си за намиране на работа, ще придобият квалификация, която ще им позволи да започнат самостоятелна стопанска дейност, ще подобри уменията им за работа, комуникация и ще промени мисленето им.

- За заетите лица

Всяко едно заето лице, което премине обучението ще придобие нужните мениджърски знания и умения, които могат да му послужат в работата му при неговия работодател, за кандидатстването му при друг, за ръководството на собствен бизнес и др.

- За работодателите

Организациите, които осигурят обучение на своите служители или управители, ще повишат капацитета на човешките си ресурси в дългосрочен план.

Те ще могат да кандидатстват по програмите на ЕС без да е необходимо да наемат външни консултанти, които вземат хонорари в интервала от 2000 – 5000 лева за един проект.

Предстои нов програмен период 2021-2027 г., като обучението е подходящо да квалифицира кадри за създаването на проекти за кандидатстване. Така организациите ще могат да се подготвят предварително и своевременно за новите програми.